Основний етап патентування включає щонайменше наступні кроки (послуги):

 • Підготовку заявки на отримання патенту;
 • Подання заявки на отримання патенту;
 • Ведення діловодства на етапі формальної експертизи заявки;
 • Ведення діловодства на етапі кваліфікаційної експертизи заявки;
 • Видачу патенту.

Як підготувати заявку на отримання патенту на винахід (корисну модель) в Україні?

 • Підготувати формулу винаходу (корисної моделі). Формула — це найважливіший елемент заявки. Саме в ній визначається обсяг правової охорони. Вона повинна бути сформульована грамотно, відповідати критеріям новизни та винахідницького рівня (для винаходу), промислової придатності. Формула повинна бути написана так, щоб досягти мети патентування, забезпечити необхідний рівень правової охорони, унеможливити обхід патенту і забезпечити можливість звинуватити порушника у випадку порушення прав.
 • Підготувати текст опису. Опис включає обґрунтування суттєвості ознак, обґрунтування досягнення єдиного технічного результату і можливості здійснення. Правильно складений текст обґрунтування забезпечує наступні переваги:
  • знижується ймовірність запитів експерта Патентного відомства;
  • знижується ймовірність протиставлення експертом інших технічних рішень за новизною чи винахідницьким рівнем;
  • знижується ймовірність відмови з причини відсутності можливості здійснення;
  • запобігається вільне трактування тексту формули судовими експертами.
  Повірені Патентно-юридичного агентства “ДЕСТРА” складають текст опису таким чином, що він не лише відповідає формальним вимогам правил, але й націлений на попередження виникнення зазначених вище проблем, а також враховує наше розуміння конкретного об'єкту і практику прийняття рішень експертами Патентного відомства і судовими експертами.
 • Підготувати реферат. Реферат є скороченим викладом змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, до якої належить винахід (корисна модель), та/або область його (її) застосування, якщо це не зрозуміло з назви, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти.
 • Підготувати графічні зображення (якщо на них є посилання в описі). Графічні зображення (креслення, схеми, діаграми) виконують у суворій відповідності до правил.
 • Скласти заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель). Заяву про видачу патенту оформляють на спеціальному бланку. Всі графи необхідно заповнювати відповідно до Правил складання та подання заявки.
 • Оформити та підписати довіреність, що засвідчує повноваження представника. Довіреність повинна містити реквізити, передбачені Правилами складання та подання заявки. Нотаріальне засвідчення довіреності не потрібно.

Слід мати на увазі, що відповідно до вимог закону, винахід повинен бути розкритий у заявці таким чином, щоб середній фахівець у даній галузі зміг, ознайомившись з матеріалами заявки, здійснити описаний винахід.

Патентний повірений знає, як, з одного боку, виконати формальні вимоги правил складання заявки на отримання патенту і максимально повно описати можливість здійснення, а з іншого боку — приховати (розмити) найкращий варіант здійснення або ноу-хау, щоб запобігти можливості копіювання конкурентами чи понесення збитків Замовником в наслідок повного розкриття інформації.

Знаючи нюанси законодавства, досвідчений Патентний повірений формує матеріали заявки з дотриманням найкращих інтересів Замовника (Винахідника) — тобто розкривши лише в потрібному обсязі інформацію та не розкривши ноу-хау.