“Є декілька способів розбивати сади:
найкращий із них — доручити цю справу садівникові”
Карел Чапек

Зміст статті:

Свідоцтво патентного повіреного України

Українським законодавством передбачений інститут спеціально атестованих фахівців у сфері інтелектуальної власності, які буквально іменуються: "Представник у справах інтелектуальної власності" або "Патентний повірений". При цьому, особам, які не внесені до Державного реєстру Представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених), забороняється іменувати себе "Патентними повіреними". Патентними повіреними України можуть бути виключно фізичні особи, які можуть здійснювати представництво як іноземних осіб (фізичних або юридичних) та осіб без громадянства, так і українських фізичних та юридичних осіб.

Далі розглянемо, хто такі ці Патентні повірені, звідки взялися, які функції виконують та чим відрізняються від інших фахівців у сфері інтелектуальної власності.


У різних країнах світу давно існує порядок відносин між іноземними особами (нерезидентами) та національними органами інтелектуальної власності цих країн, який передбачає обов’язкове здійснення цих відносин через спеціально уповноважених (ліцензованих) представників у справах інтелектуальної власності. У деяких країнах існує також обов’язковість здійснення судового захисту прав інтелектуальної власності іноземних осіб (нерезидентів) через окремих спеціальних представників, які є фахівцями у сфері інтелектуальної власності.

Ці представники у справах інтелектуальної власності зазвичай мають конкретну спеціалізацію або декілька спеціалізацій діяльності: від подання до національного органу інтелектуальної власності заявок для набуття прав інтелектуальної власності на окремі об’єкти права інтелектуальної власності та участі у процедурах експертиз і до надання юридичних послуг та представництва у судах щодо розв’язання спорів та захисту прав інтелектуальної власності.

Для набуття статусу такого представника у справах інтелектуальної власності зазвичай вимагається наявність відповідної освіти, відповідного попереднього стажу роботи та успішне проходження атестації у вигляді екзаменів з тих чи інших предметів відповідно до їх майбутньої спеціалізації. Зазначені вимоги для набуття статусу таких представників залежать від їх майбутньої спеціалізації.

В залежності від вищевказаної спеціалізації діяльності, представники у справах інтелектуальної власності у різних країнах іменуються по-різному. Вони можуть називатися "Патентними повіреними" (Patent Attorneys), "Патентними агентами" (Patent Agents) або "Патентними юристами" (Patent Lawyers), "Зареєстрованими патентними повіреними" (Registered Patent Attorneys) або "Зареєстрованими патентними агентами" (Registered Patent Agents), "Асоційованими патентними повіреними" (Chartered Patent Attorneys) або "Асоційованими патентними агентами" (Chartered Patent Agents), "Бенрішами" (Benrishi (Японія)), "Повіреними з патентів та торговельних марок" (Patent and Trademark Attorneys), "Адвокатами з торговельних марок" (Trademark Attorneys), "Представниками з торговельних марок" (Trade Mark Attorneys) або "Агентами з торговельних марок" (Trade Mark Agents, Trademark Agents). У деяких країнах функції цих представників у справах інтелектуальної власності можуть виконувати звичайні адвокати, які мають відповідну додаткову освіту або склали спеціальні додаткові іспити (Advocates, Attorneys-at-Law, Bengoshi (Японія)).


Як вже було зазначено вище, відповідно до законодавства України, спеціально атестовані державою представники у справах інтелектуальної власності іменуються буквально – "Представник у справах інтелектуальної власності". Поряд з цією назвою, законодавством передбачена більш коротка зручна назва, яка є рівнозначною і не залежить від спеціалізації діяльності – "Патентний повірений".

Відповідно до чинного законодавства України, Патентні повірені можуть представляти як іноземних осіб та осіб без громадянства, так і будь-яких українських фізичних та юридичних осіб.

При цьому, Законами України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачена реалізація прав іноземних осіб (фізичних або юридичних) та осіб без громадянства у відносинах з національним органом інтелектуальної власності виключно через зареєстрованих державою спеціальних представників.

Статус Патентного повіреного України набувається в результаті державної атестації за конкретними спеціалізаціями діяльності. Тобто кандидат у Патентні повірені обирає та проходить атестацію за тими чи іншими спеціалізаціями.

Такими спеціалізаціями є:

 • "винаходи та корисні моделі";
 • "промислові зразки";
 • "компонування напівпровідникових виробів" (компонування (топографії) інтегральних мікросхем);
 • "торговельні марки" (знаки для товарів і послуг);
 • "географічні зазначення" (зазначення походження товарів);
 • "юридичні послуги у справах інтелектуальної власності".

Окрім вищеописаних "Представників у справах інтелектуальної власності", які одночасно іменуються "Патентними повіреними", законодавством України передбачені "Представники з питань інтелектуальної власності на сорти рослин", які не іменуються Патентними повіреними, але також проходять державну атестацію та отримують відповідне свідоцтво.


Відповідно до чинного законодавства, Патентний повірений України повинен відповідати наступним вимогам:

 • наявність громадянства України;
 • постійне проживання на території України;
 • наявність повної вищої освіти;
 • наявність окремої повної вищої освіти у сфері інтелектуальної власності;
 • наявність досвіду практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності строком не менше п’яти років;
 • успішне складання кваліфікаційних екзаменів відповідно до заявлених спеціалізацій діяльності, проходження атестації, унесення інформації до Державного реєстру Представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених) з присвоєнням реєстраційного номера та отриманням свідоцтва Патентного повіреного України.

Державна атестація Патентних повірених в Україні відбувається раз на рік. Перед атестацією кандидати у Патентні повірені проходять спеціальні навчальні курси щодо діяльності патентних повірених відповідно до обраних спеціалізацій майбутньої діяльності. Атестація Патентних повірених України передбачає складання кваліфікаційних екзаменів за заявленими кандидатом у Патентні повірені спеціалізаціями діяльності. Кваліфікаційні екзамени включають проходження тестування, розв’язання ситуаційних завдань та співбесіди.

Відомості про Патентних повірених, які внесені до Державного реєстру Представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених), публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до чинного законодавства, особи, які не внесені до Державного реєстру Представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених), не можуть іменувати себе "Патентними повіреними".

Враховуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що для отримання атестації Патентного повіреного за всіма спеціалізаціями та можливості надання клієнтам всеохоплюючого обсягу послуг у сфері інтелектуальної власності, Патентний повірений повинен мати повну вищу освіту із сфери природничих наук, повну вищу юридичну освіту та повну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності.


Основним, але далеко не єдиним, напрямком діяльності Патентного повіреного є представництво будь-яких фізичних або юридичних осіб в Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ) або в ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) з метою набуття вказаними особами прав інтелектуальної власності. Тобто мова йде про представництво заявників за заявками на державну реєстрацію або патентування об’єктів інтелектуальної власності.

Як відомо, процедура розгляду вказаних заявок щодо будь-якого об’єкта інтелектуальної власності являє собою змагальний процес, де завданням експертизи національного органу інтелектуальної власності є виявлення невідповідностей тим чи іншим вимогам чинного законодавства. При цьому експертизою визначаються підстави для можливої відмови у наданні правової охорони заявленому об’єкту. А завданням Патентного повіреного, як представника заявника, є відстоювання і збереження заявленого об’єму охорони об’єкта інтелектуальної власності або зміна цього об’єму з максимальним дотриманням інтересів заявника. Зазвичай заявники, з метою уникнення вищевказаних проблем в процесі експертиз заявок, для запобігання остаточній втраті можливості патентування та для отримання найбільш актуального об’єму правової охорони об’єктів інтелектуальної власності, початково доручають оформлення таких заявок Патентним повіреним з відповідною спеціалізацією.

Професійність Патентного повіреного в процесі оформлення таких заявок полягає у тому, що початково він може виявити найбільш актуальні для реєстрації або патентування об’єкти інтелектуальної власності та окреслити найбільш оптимальним чином їхній майбутній об’єм правової охорони. При цьому Патентний повірений виходить з реальних намірів, потреб та обставин клієнта, і, відповідним чином, визначає оптимальний спосіб набуття правової охорони, визначає межі та формує об’єм необхідної правової охорони. Зокрема, це стосується не тільки винаходів, корисних моделей, промислових зразків, а й торговельних марок і навіть творів (об’єктів авторського права). При прийнятті рішення відносно реєстрації або патентування та оформлення заявки щодо конкретного об’єкта інтелектуальної власності Патентний повірений враховує наступні обставини:

 • можливість досягнення максимальної широти об’єму охорони та ймовірні ризики ухилення іншими особами від використання цього об’єкта;
 • реальність, фізичну і фінансову доступність можливості доведення факту незаконного використання такого об’єкта;
 • відповідність цього об’єкта умовам надання правової охорони;
 • ймовірні ризики відмови у державній реєстрації або патентуванні відносно такого об’єкта;
 • ймовірні ризики подальшого оскарження реєстрації або патентування;
 • ступінь конкурентних переваг при використанні такого об’єкта;
 • можливість отримання аналогічної охорони в інших країнах світу;
 • вартість та можливість оптимізації витрат, пов’язаних з реєстрацією або патентуванням;
 • можливості договірного врегулювання відносин між особами, які пов’язані із створенням та подальшим використанням цього об’єкта інтелектуальної власності;
 • можливості та види комерціалізації цього об’єкта.

Патентний повірений має право здійснювати свою діяльність індивідуально або разом з іншими Патентними повіреними, може створювати патентні агентства, фірми, бюро або контори тощо з правами юридичної особи, а також може працювати як наймана особа у складі юридичної особи.

Патентний повірений діє у межах доручення особи, яку він представляє, в режимі цивільного представництва, яке здійснюється на підставі договору доручення. Для представництва Патентним повіреним довірителя в Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ) або в ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) обов’язково застосовується письмова довіреність з конкретним переліком повноважень Патентного повіреного. При цьому не вимагається нотаріальне посвідчення довіреностей, що надані особами, яких представляє Патентний повірений.

В процесі здійснення представництва в Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ) або в ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ), Патентний повірений України (відповідно до повноважень, визначених у довіреності), зокрема може:

 • підписувати і подавати заяви і матеріали заявок щодо набуття прав інтелектуальної власності або їх відповідної державної реєстрації;
 • вести листування, що пов’язане з діловодством за вказаними заявками;
 • вносити виправлення до матеріалів цих заявок та відповідних їм відомостей, внесених до державних реєстрів;
 • припиняти діловодство по цих заявках;
 • подавати будь-які заяви, клопотання, заперечення і листи, у тому числі щодо продовження і припинення строку дії охоронних документів;
 • подавати будь-які заяви, клопотання, заперечення і листи, що пов’язані з процедурами набуття прав інтелектуальної власності та здійсненням цих прав іншими особами, які не є клієнтами Патентного повіреного;
 • отримувати будь-які документи, в тому числі охоронні;
 • подавати заяви і клопотання, що пов’язані з поступкою та припиненням прав по вищевказаних заявках, з державною реєстрацією договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності або із захистом прав інтелектуальної власності;
 • укладати договори щодо послуг, пов’язаних з процедурами державної реєстрації, набуття і здійснення прав інтелектуальної власності, здійснювати сплату за такими договорами;
 • здійснювати сплату зборів і державних мит, що пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності;
 • отримувати в банківських установах відповідні довідки щодо сплати державних мит або зборів, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

За дорученням осіб, яких представляє Патентний повірений, він також може здійснювати відслідковування строків та сплату періодичних офіційних зборів за підтримання чинності охоронних документів (патентів, свідоцтв). Патентні повірені можуть здійснювати процедури щодо внесення змін до державних реєстрів об’єктів права інтелектуальної власності та процедури щодо державної реєстрації договорів про розпоряджання правами інтелектуальної власності. Також Патентні повірені можуть відслідковувати можливі порушення прав інтелектуальної власності осіб, яких вони представляють.

В процесі своєї професійної діяльності Патентні повірені можуть здійснювати науково-дослідні роботи, патентно-інформаційні пошуки, патентні дослідження. У тому числі можуть здійснювати дослідження, що спрямовані на виявлення об’єктів права інтелектуальної власності, визначення відповідності умовам надання правової охорони, можливості та доцільності набуття прав на ці об’єкти, порівняння таких об’єктів, встановлення фактів їх використання та порушення прав інтелектуальної власності.

Патентні повірені можуть надавати юридичні консультації та послуги з розробки проектів договорів щодо використання та розпоряджання правами інтелектуальної власності. Це стосується договорів про передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності, ліцензій (дозволів) на використання об’єктів інтелектуальної власності, ліцензійних договорів та договорів комерційної концесії (франчайзингу). Такі послуги також можуть стосуватися питань розподілу майнових прав інтелектуальної власності між співвласниками або майбутніми співвласниками майнових прав, урегулювання відносин між творцями об’єктів інтелектуальної власності та їх роботодавцями або замовниками робіт, які передбачають створення об’єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до чинного законодавства, окрім представництва інтересів будь-яких осіб в Національному органі інтелектуальної власності (НОІВ) або в ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ), Патентний повірений може здійснювати представництво у судових органах, кредитних установах та перед будь-якими іншими фізичними, юридичними особами, перед органами державної влади, зокрема в правоохоронних, митних та антимонопольних органах.

Враховуючи те, що Патентні повірені мають повну вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, вони можуть надавати усі вищенаведені послуги відносно усіх інших об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі щодо творів (об’єктів авторського права), щодо державної реєстрації авторського права та договорів, які стосуються авторського права на твір.


Чинне законодавство зобов’язує Патентних повірених України зберігати у таємниці відомості, які ними одержані в процесі здійснення професійних обов'язків, зокрема суть питань, за якими було звернення до Патентного повіреного, зміст наданих ним консультацій, роз’яснень, порад тощо. Патентні повірені можуть визначати порядок обігу інформації, яка є предметом їхнього професійного, ділового чи іншого інтересу, включаючи належність цієї інформації до категорії конфіденційної, та встановлювати для такої інформації систему захисту.

Патентний повірений зобов'язаний відмовлятися від надання послуг або припиняти їх надання, якщо вони можуть бути використані у справі, в якій він вже представляв або консультував іншу особу з протилежними інтересами і конфлікт не був вирішений. Тобто, чинне законодавство зобов’язує Патентного повіреного уникати конфлікту інтересів. Законодавством також передбачено, що Патентний повірений повинен мати особисту печатку із зазначенням свого прізвища та реєстраційного номера.


Як можна побачити, Патентний повірений має значні переваги у порівнянні із звичайними неатестованими патентознавцями або юристами (адвокатами), які спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності:

 • Патентний повірений гарантовано має, як мінімум, дві повні вищі освіти, одна з яких є освітою у сфері інтелектуальної власності;
 • Патентний повірений гарантовано має, як мінімум, п’ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності;
 • Теоретичні знання та практичний досвід Патентного повіреного підтверджені спеціальною державною атестацією;
 • Лише Патентний повірений має монопольне право представляти іноземних осіб та осіб без громадянства у відносинах з Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) або з ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) з вищеописаних питань;
 • Патентний повірений має офіційно підтверджений статус фахівця, який може надавати офіційні висновки за результатами досліджень об’єктів права інтелектуальної власності та здійснювати патентні дослідження з оформленням їх результатів у вигляді висновків та патентних формулярів у порядку, передбаченому державними стандартами України.

При пошуку допомоги у питаннях, пов’язаних з інтелектуальною власністю, зокрема щодо патентування або реєстрації об’єктів інтелектуальної власності (наприклад, винаходів, корисних моделей, промислових зразків або торговельних марок), розпоряджання правами інтелектуальної власності, їх захисту тощо, слід звертати увагу не на відомість підприємства, де працює Патентний повірений, а на самого Патентного повіреного. При обранні та призначенні Патентного повіреного України, з метою розуміння його кваліфікації, повноважень та правомочності здійснюваного ним представництва, необхідно обов’язково з'ясовувати, за якими саме спеціалізаціями діяльності він одержав державну атестацію. Також, в залежності від виду послуг, отримання яких передбачається, бажано звернути увагу на наявність у Патентного повіреного повної вищої освіти із сфери природничих наук та/або юридичної освіти.

Іноземні особи та особи без громадянства у відносинах з Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) або з ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ) щодо певних вищевказаних об’єктів права інтелектуальної власності можуть реалізовувати свої права виключно через Патентних повірених України, які мають державну атестацію за відповідною спеціалізацією діяльності. Тобто, наприклад, інтереси іноземних осіб у питаннях патентування винаходу не можуть представлятися Патентним повіреним, який не має атестації за спеціалізацією "винаходи та корисні моделі".

Як вже було зазначено вище, для отримання атестації Патентного повіреного за всіма передбаченими спеціалізаціями та для забезпечення можливості надання клієнтам всеохоплюючого обсягу послуг у сфері інтелектуальної власності, окрім повної вищої освіти у сфері інтелектуальної власності, Патентному повіреному бажано одночасно мати повну вищу освіту у сфері природничих наук та повну вищу юридичну освіту. Саме тому, керівник Патентно-юридичного агентства "Дестра", який є Патентним повіреним України, атестованим за всіма вищеперерахованими спеціалізаціями діяльності, має освітні ступені магістра у сфері електроніки, права та інтелектуальної власності.


Приклади зареєстрованих торговельних марок

Словесні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Зображувальні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Комбіновані:

Приклади зареєстрованих торговельних марок

Об’ємні:

Приклади зареєстрованих торговельних марок
 

Більше прикладів зареєстрованих торговельних марок >>>


 

Приклади зареєстрованих промислових зразків

Приклади запатентованих промислових зразків
Приклади запатентованих промислових зразків
Приклади запатентованих промислових зразків
Приклади запатентованих промислових зразків
 

Більше прикладів зареєстрованих промислових зразків >>>


 

Приклади запатентованих винаходів та корисних моделей

 

Двигун внутрішнього згорання

Спосіб доставки вільнопадаючого контейнера у задану точку

Комбінований гвинтовий конвеєр

Спосіб регулювання напруги змінного струму

Дозатор для фасування сипучих матеріалів у клапанні мішки

Спосіб розміщення реклами

Барабанне сито

Фільтр для очищення газів від пилу

Формувач палет

Спосіб утилізації звичайних боєприпасів, що містять тротил і/або гексоген

Спосіб виробництва макаронних виробів

Пристрій для наповнення м`яких контейнерів сипучим матеріалом

Механічний розпушувач сипучих матеріалів

Котел

Спосіб автоматизованого накопичення, обробки і передачі даних для здійснення та обліку транзакцій електронних платежів

 

Повний спектр послуг у сфері інтелектуальної власності

 
 

Безкоштовні консультації

Ми надаємо консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали.

Безкоштовно надаються:

 • Перші 15 хвилин усної консультації щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності в Україні та за кордоном;
 • Стандартні письмові матеріали щодо процедур захисту прав інтелектуальної власності.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію