Зміст цієї сторінки:

1. Хто такі адвокати

Адвокатом в Україні є фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон). Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи в галузі права не менше 2 років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (6 місяців, може бути продовжено на строк до 3 місяців), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Адвокат має набагато ширші за юриста за обсягом компетенції для здійснення ефективної правової допомоги, серед яких можна виділити адвокатську таємницю, адвокатський запит, можливість подання заяви про припинення порушення, допущеного власником веб-сайту. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта (у тому числі помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом), а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правничої допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень, складені документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця гарантує конфіденційність у відносинах між клієнтом і адвокатом, адже законом встановлено заборону вимагати розголошення адвокатської таємниці адвокатом і співробітниками його офісу.


2. Що є адвокатською діяльністю

Аадвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту Захист - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення Представництво - вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.


3. Види адвокатської діяльності

Видами адвокатської діяльності є:

 • Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
 • Складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру
 • Захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення
 • Надання правничої допомоги свідку у кримінальному провадженні
 • Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні
 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами
 • Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 • Радання правничої допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань
 • Захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв’язку з повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом. Законом встановлено перелік обов'язків адвоката, зокрема: дотримання Присяги адвоката і Правил адвокатської етики, дотримання адвокатської таємниці, постійне підвищення свого професійного рівня, заборона діяти на шкоду інтересам клієнта. За порушення передбачених законом обов'язків адвокат може бути притягнутий до відповідальності, у тому числі позбавлений права на заняття адвокатською діяльністю.


4. Спеціалізація адвокатів в Україні

Відповідно до п. 3.1.8. Порядку ведення Єдиного реєстру адвокатів України (надалі – ЄРАУ), затвердженого рішенням Ради адвокатів України №74 від 22 серпня 2022 року, за заявою адвоката до ЄРАУ можуть бути внесені додаткові відомості, серед яких і категорії ведення справ (загалом 60 категорій).

Категоріями, які пов’язані з інтелектуальною власністю є:

 • ІТ право
 • Авторське право та інтелектуальна власність
 • Антимонопольне право
 • Цивільне право
 • Договірне право
 • Інформаційне право і медіа
 • Конкурентне право
 • Судова практика
 • Патентне право
 • Митне право
 • Господарське право

Отже, не зважаючи на відсутність спеціалізації адвокатів у Законі, адвокати можуть обрати категорії ведення ними справ і визначити їх у ЄРАУ, що фактично означає спеціалізацію.


5. Адвокат з авторського права та інтелектуальної власності

Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. З 01 січня 2019 року виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення.

Монополія щодо представництва та захисту не єдина в Україні для адвокатів. При порушенні будь-якою особою авторського права та/або суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб’єкт авторського права або суб’єкт суміжних прав (надалі - заявник) має право звернутися до власника веб-сайту або реєстранта відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, та/або отримувача послуг хостингу (за відсутності доказів іншого), та/або власника веб-сторінки, із заявою про припинення порушення авторського права та/або суміжних прав.

Заявник, який є юридичною особою, звертається із заявою про припинення порушення виключно за представництвом (посередництвом) адвоката або представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Заявник (посадова особа заявника) несе відповідальність за надання завідомо недостовірної інформації щодо наявності у нього майнових прав на об’єкт авторського права або об’єкт суміжних прав, про порушення яких йдеться у заяві.

Заявник звертається до постачальника послуг хостингу, який надає послуги та/або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту, з відповідною заявою за представництвом (посередництвом) адвоката або представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного).

Суб’єкт авторського права і (або) суміжних прав (надалі – заявник) виключно за представництвом (посередництвом) адвоката звертається із заявою про припинення порушення. При цьому власник веб-сайту невідкладно, не пізніше 48 годин з моменту отримання заяви про припинення порушення (за умови відсутності передбачених законом підстав для відмови), зобов’язаний унеможливити доступ до електронної (цифрової) інформації, щодо якої подано заяву, та надати заявнику і постачальнику послуг хостингу інформацію про вжиті заходи.

Проте ключова роль адвоката з авторського права та інтелектуальної власності є набагато ширшою: попередити конфлікт або допомогти у врегулюванні конфліктного питання на стадії до судового розгляду за рахунок набутого досвіду у представництві (знань про природу конфлікту та досвіду щодо шляхів вирішення різних спорів).

Обираючи для представництва юриста (а не адвоката) є ризик виникнення додаткових витрат коштів на повторне ознайомлення зі справою і формування правової позиції адвокатом (якщо справу не вдалося вирішити у позасудовому порядку).


6. Важливість співпраці адвоката та патентного повіреного

На сьогодні повний комплексний захисту та представництва суб’єктів права інтелектуальної власності без участі адвоката є неможливим, а без участі патентного повіреного – неповним.

Патентний повірений має офіційно підтверджений статус фахівця, який може надавати офіційні висновки за результатами досліджень об’єктів права інтелектуальної власності та здійснювати патентні дослідження з оформленням їх результатів у вигляді висновків та патентних формулярів у порядку, передбаченому державними стандартами України.

Отже, роль патентного повіреного щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності – експертна позиція: фахова допомога у визначенні об’єктів інтелектуальної власності, об’єму правової охорони, обґрунтування фактів використання об’єкту інтелектуальної власності. В частині ж охорони прав – лише патентний повірений має монопольне право представляти іноземних осіб та осіб без громадянства у відносинах з Національним органом інтелектуальної власності (НОІВ) або з ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (УКРНОІВІ).

Отже, саме у взаємодії роботи адвоката і патентного повіреного ви отримаєте прогнозований результат.


7. Переваги співпраці з П-ЮА ДЕСТРА

Адвокати та патентні повірені Патентно-юридичного агентства ДЕСТРА вже більше 20 років надають професійну правову допомогу щодо охорони та захисту ваших прав. Основною спеціалізацією є захист у справах щодо прав інтелектуальної власності (авторське право, суміжні права, торговельні марки, промислові зразки, корисні моделі, винаходи).

Вам більше непотрібно:

 • шукати адвоката у разі непогодження опонента вирішити питання у позасудовому порядку
 • непотрібно додатково витрачати кошти на повторне ознайомлення зі справою і формування правової позиції декілька разів
 • непотрібно шукати додаткового експерта з інтелектуальної власності
 • ви отримаєте прогнозований результат

Ви отримаєте допомогу з будь-якого питання від охорони до захисту прав, зокрема

 • консультації (усні та письмові)
 • аудит об’єктів інтелектуальної власності
 • реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності
 • складання договорів і пов’язаних з ними документів
 • реєстрація факту передання прав на об’єкти права інтелектуальної власності
 • правовий супровід проведення перемовин
 • претензійна робота
 • реєстрація об’єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі
 • Захист прав, свобод і законних інтересів
 • Представництво інтересів

Вам потрібна професійна правова допомога – звертайтеся, ми вам допоможемо.


Консультації

 

Ми надаємо консультації щодо захисту винаходів та корисних моделей в Україні та за кордоном, а також письмові матеріали, в яких пояснюються етапи та вартість патентування.

 

Безкоштовно надаються:

 • Перші 15 хвилин усної консультації щодо патентування;
 • Стандартні письмові матеріали щодо етапів та вартості патентування.

У більшості випадків безкоштовних консультацій та базових письмових матеріалів достатньо для прийняття рішення про початок співпраці з нами.

Замовити безкоштовну консультацію

Замовити безкоштовну консультацію